Logo

最新情報, 2023年9月14日

9月平衡性調整:部落首都&家鄉村莊

首領們,大家好!

我們即將對部落首都進行一系列平衡性調整,以下調整將於維護後實裝:

部落首都平衡性調整

首都法術

 • 骷髏召喚法術
  • 召喚出的骷髏兵數量減少
   • 2級:25 -> 24
   • 3級:29 -> 27
   • 4級:32 -> 29
  • 1個骷髏兵不再觸發首都的陷阱,需要2個以上的骷髏兵才能觸發。
 • 霜凍法術
  • 所需空間降低至3
 • 雷電法術
  • 傷害總量提升
   • 1級:250 -> 275
   • 2級:300 -> 325
   • 3級:350 -> 375
   • 4級:400 -> 425
   • 5級:450 -> 475

首都防禦建築

 • 加農炮
  • 生命值降低
   • 3級:1,700 -> 1,650
   • 4級:2,000 -> 1,850
   • 5級:2,300 -> 2,050
 • 投矛機
  • 生命值降低
   • 2級:1,400 -> 1,350
   • 3級:1,600 -> 1,500
   • 4級:1,800 -> 1,650
   • 5級:2,000 -> 1,800
  • 每秒傷害值降低
   • 2級:110 -> 105
   • 3級:130 -> 120
   • 4級:150 -> 135
   • 5級:170 -> 150
 • 防空火箭
  • 每秒傷害值降低
   • 5級:400 -> 380
 • 炸彈塔
  • 每秒傷害值降低
   • 2級:80 -> 75
   • 3級:95 -> 85
   • 4級:110 -> 95
   • 5級:125 -> 105
 • 多管迫擊炮
  • 每秒傷害值降低
   • 2級:95 -> 90
   • 3級:110 -> 100
   • 4級:125 -> 110
   • 5級:140 -> 120
 • 多管火箭
  • 每秒傷害值降低
   • 2級:379 -> 372
   • 3級:429 -> 417
   • 4級:480 -> 461
   • 5級:530 -> 505
 • 火箭炮
  • 每秒傷害值降低
   • 2級:165 -> 160
   • 3級:190 -> 180
   • 4級:215 -> 200
   • 5級:240 -> 220
 • 地獄之塔
  • 每秒傷害值降低
   • 4級:310-2,900 -> 290-2,900
   • 5級:350-3,200 -> 320-3,200
 • 爆炸強弩
  • 每秒傷害值降低
   • 2級:190 -> 185
   • 3級:210 -> 200
   • 4級:230 -> 215
   • 5級:250 -> 230
 • 超級飛龍崗哨
  • 超級飛龍進行防禦時,對新目標發動攻擊的速度減慢1秒

首都軍隊

 • 隱密弓箭手
  • 每秒傷害值降低
   • 4級:72 -> 71
   • 5級:76 -> 74
 • 超級野蠻人
  • 生命值提高
   • 4級:1,100 -> 1,120
   • 5級:1,200 -> 1,240
 • 超級巨人
  • 生命值增加
   • 4級:3,900 -> 4,000
   • 5級:4,200 -> 4,400
 • 威能皮卡
  • 生命值提高
   • 3級:8,400 -> 8,500
   • 4級:9,200 -> 9,400
   • 5級:10,000 -> 10,300
 • 超級飛龍
  • 生命值提高
   • 2級:6100 -> 6300
   • 3級:6400 -> 6800
   • 4級:6700 -> 7200
   • 5級:7000 -> 7600
  • 移除超級飛龍選擇攻擊位置時的隨機性
 • 地獄飛龍
  • 射程提升0.25格
 • 突襲炮車
  • 對新目標發動攻擊的速度變快0.2秒
 • 高山戈侖
  • 傷害範圍從0.75格擴大至0.9格
  • 移動速度從每秒0.6格提升至每秒0.8格

家鄉村莊平衡性調整

 • 大守護者跟隨超級野豬騎士的優先順序降低

返回頂部